Виробнича практика

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною навчального процесу.

Практика дає можливість студентам реалізувати знання, набуті за період навчання в академії і дозволяє сформувати грамотного професіонала. В період практики у студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

Виробнича практика має на меті підвищення професійних знань, вдосконалення практичних навичок студентів відповідно до стандартів вищої професійної освіти.

Виробнича практика передбачає перенесення навчального процесу з профільних кафедр в конкретну виробничу діяльність підприємств, організацій та установ, що дозволяє створити найбільш сприятливі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців і сприяє поглибленню інтеграції між університетом і підприємствами відповідних сфер.

Це забезпечується укладанням та успішною реалізацією Угод про творче співробітництво, партнерство, цільову комплексну підготовку та практику студентів з підприємства-базами практики: юридичними установами, туристськими фірмами, готельними та ресторанними підприємствами. Академія має близько 200 таких угод.

Кафедри мають можливість удосконалювати і закріплювати через виробничу практику практичні навички, отримані студентами за час навчання. Виробнича практика дозволяє оптимально забезпечити якість практичної підготовленості студентів, визначити ступінь їх готовності до самостійної роботи на підприємствах певної сфери діяльності.

Удосконалення форм і методів проведення практики, пошук подальших шляхів співпраці з підприємствами-базами практики,  забезпечення послідовності і зацікавленості профільних кафедр в якісному проведенні виробничої практики, безсумнівно, сприяє підвищенню рівня підготовки і більш ранньої профорієнтації студентів.

Перелік базових договорів і кількість місць на практику студентів

спеціальності 071  «Облік і оподаткування»

136522